Aktuella öpptettider

Måndag - Fredag:  06.30-17.30

 

Ramtiden är 06.30-18.30. Öppettiderna anpassas efter varje grupps närvarobehov. Närvarotid är den tid då du/ni arbetear, studerar eller är sjukskriven, inklusive restid och tid för lämning och hämtning. 

Kompetensutvecklingdagar

För att utveckla vår verksamhet och erbjuda en förskola av hög kvalitet behöver pedagogerna få möjlighet till kompetensutveckling. Pedagogerna har  två kompetensutvecklingsdagar per år. Under dessa dagar har Allergiförskolan Rönnen reducerat öppethållande. 

Rätt till alternativ omsorg
Under kompetensutvecklingsdagarna har du fortfarande rätt till omsorg för ditt barn. Allergiförskolan Rönnen samarbetar med andra enskilda förskolor i Karlstad kommun. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personla, andra barn och vistas i andra lokaler.

Anmäl behov
Om du behöver omsorg någon eller några av dessa dagar anmäler du det till rektorn senast fyra veckor innan. Det är viktigt att du anmäler i tid så att den alternativa omsorgen hinner ordnas på ett bra sätt för ditt barn.

Alergiförskolan Rönnen har reducerat öppethållande även under några veckor på sommaren.


 

Allmän förskola erbjuds, från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, under 525 timmar per år. Vilket motsvarar 15 timmar per vecka i snitt under skolans terminer. Allmän förskola är avgiftsfri om vistelsetiden är högst 15 timmar per vecka, du betalar ingen avgift alls under september - maj fram tills dess att barnet börjar skolan. Om vistelsetiden öveskrider 15 timmar per vecka blir det reducerad avgift enligt särskild taxa under tiden september - maj. Under tiden juni - augusti gäller ordinarie taxa för förskoleverksamheten.

Personal

Maria Larsson
Huvudman, rektor, förskollärare
Anette Bern
Huvudman, förskollärare
Anki Lindgren
Huvudman, skolchef, förskollärare
Elisabeth Thörnqvist
Barnskötare
 

De barn som söker plats hos oss på Allergiförskolan Rönnen ställs i vår egen kö. Plats kan erbjudas tidigast från det att barnet fyllt 1år. Om du vill ansöka om plats så ta kontakt med oss via telefon, 0703-616562
eller e-post info@allergiforskolanronnen.se så bokar vi en tid för visning av våra lokaler och vi berättar mer om vår verksamhet. 

Avgift

Allergiförskolan Rönnen följer Karlstad kommuns maxtaxa och vi har två nivåer: 0-15 timmar och 16 timmar och uppåt per vecka. Avgiften betalas månadsvis till vårt bankgiro och den anpassas efter barnets närvarotid, inkomsten och maxtaxan.Avgiften meddelas i Tyra appen. Inkomstredovisningen lämnas till oss på förskolan. 
karlstad.se kan du läsa mer om avgifter och regler. 
 

Tyra - Förskoleappen

På Allergiförskolan Rönnen använder vi oss av Tyra appen.
Det är ett verktyg som förenklar den pedagogiska dokumentationen för oss pedagoger, det vill säga uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolan. Den förenklar även kommunikationen mellan förskolan och hemmet. Vi dokumenterar den pedagogiska verksamheten utifrån vår läroplan som vi sedan delar med oss av till föräldrarna. Det gör föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan.

Klagomålshantering

Vi strävar efter en öppen dialog med vårdnadshavarna och att de kan ta upp saker med den/de det berör direkt. 

En positiv utveckling för våra barn förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Vårt mål är att du skall känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om dina klagomål och därför viktigt att du ska veta vart du skall vända dig. 

Enligt skollagen 2010:800 kap 4 § 8 ska huvudmannen ha rutiner för klagomålshantering.

Lämna din feedback här